Phân loại Bonsai

Bonsai có thể chia ra làm ba loại chính về nguồn gốc:
1. Bonsai thiên nhiên
2. Bonsai nhân tạo
3. Bonsai do sự trồng tỉa từ hột hoặc cắt tháp nhánh.

Bonsai thiên nhiên là loại Bonsai thường thấy mọc trong các kẽ đá trên núi cao, hoặc nơi các ghềnh đá dựng cheo leo dọc bờ biển trên các hoang đảo. Thường trên các cuộc đất rất khô khan và nghèo về dinh dưỡng, thế mà nhiều cây sống đến vài thế kỷ tuy chỉ cao có vài feet, mang đầy đủ các đức tính hiếm có và đáng kính của các "lão tướng".Bonsai nhân tạo thường có hai loại: từ cây giống thông thường trong các trại cây (nurseries) hoặc từ các giống kiểu được sưu tầm.Bonsai do sự trồng tỉa từ hột hoặc cắt tháp nhánh. Đây là một trong những cách công phu và hào hứng nhất trong nghệ thuật chơi Bonsai vì chúng ta "đẻ" ra tác phẩm từ đầu và nuôi nấng qua thời gian.«  1 2 3  »